[hg] galaxy 1506: Forgot two test datasets

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[hg] galaxy 1506: Forgot two test datasets

greg
details:   http://www.bx.psu.edu/hg/galaxy/rev/26825f08d362
changeset: 1506:26825f08d362
user:      Anton Nekrutenko <[hidden email]>
date:      Sun Sep 14 14:58:50 2008 -0400
description:
Forgot two test datasets

2 file(s) affected in this change:

test-data/B1.fa
test-data/phiX.fa

diffs (1087 lines):

diff -r b6ff467f4522 -r 26825f08d362 test-data/B1.fa
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/B1.fa Sun Sep 14 14:58:50 2008 -0400
@@ -0,0 +1,1000 @@
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1503:1160
+GGTGGTCTATAGTGTTATTAATATCAAGTTGGGGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1564:1179
+GCGAGCAGTAGACTCCTTCTGTTGATAAGCAAGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1704:1082
+GATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGCACGTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1588:1797
+GTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGAAGGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1304:1526
+GTAGTTGAAATGGTAATAAGACGACCAATCTGACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1490:1582
+GTCGTGTTCAACAGACCTATAAACATTCTGTGCCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1356:1339
+GTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1311:853
+GGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1257:1552
+GTTCGCTTTGAGTCTTCTTCGGTTCCGACTACCCTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1486:1402
+GTTACTGAGAAGTTAATGGATGAATTGGCACAATGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1028:1081
+GGATTGGTTTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1167:752
+GGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1507:1113
+GTCAACGTTATATTTTGATAGTTTGACGGTTAATTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1654:1311
+GGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTGTCCACGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1386:1060
+GTTCTTGGTCAGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1070:1356
+GGTTACAGTATGCCCATCGCAGTTCGCTACACGCAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:787:1032
+GCTAAAGGTCTAGGAGCTAAAGAATGGAACAACTCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:834:1017
+GCTACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1703:1155
+GGATTGGTTTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1406:593
+GTTGAGTTCGATAATGGTGATATGTATGTTTACGGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1411:886
+GTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:923:972
+GCATGACAAGTAAAGGACGGTTGTCAGCGTCATAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1279:1004
+GCCATAGCACCAGAAACAAAACTAGGGGCGGCCTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1070:840
+GGTTGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1595:1040
+GTTTCTGATAAGTTGCTTGATTTGGTTGGACTTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1002:559
+GAGATTGCCGAGATGCAAAATGAGACTCAAAAAGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:999:974
+GTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:896:982
+GTGGCTGGAGACAAATAATCTCTTTAATAACCTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1366:741
+GTTCAAGATTGCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:749:1469
+GTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCATGAAGGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1010:592
+GAGTTTATTGCTGCCGTCATTGCTTATTATGTTCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1393:650
+GTGACTCATATCTAAACCAGTCCTTGACGAACGTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1238:1731
+GAGAAATAAAAGTCTGAAACATGATTAAACTCCTAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1629:908
+GATGCGGTTATCCATCTGCTTATGGAAGCCAAGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1560:849
+GCTGTCGCTACTTCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1029:783
+GAGAAGTTAATGGATGAATTGGCACAATGCTACAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1152:1324
+GACAATCAGAAAGAGATTGCCGAGATGCAAAATGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1614:2042
+GAAATGCCACAAGCCTCAATAGCAGGTTTAAGAGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1398:439
+GATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:955:616
+GACTAAAGAGATTCAGTACCTTAACGCTAAAGGTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1672:753
+GAATGCCAGCAATCTCTTTTTGAGTCTCATTTTGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1195:1293
+GCAATGCGACAGGCTCATGCTGATGGTTGGTTTATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1074:755
+GCAAGAGTAAACATAGTGCCATGCTCAGGAACAAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:984:499
+GACTTAGTTCATCAGCAAACGCAGAATCAGCGGTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1452:1833
+GCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:863:710
+GAGTTCGATAATGGTGATATGTATGTTGACGGCCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:885:649
+GCAGAAGTTAACACTTTCGGATATTTCTGATGAGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:917:1214
+GACAGATGTATCCATCTGAATGCAATGAAGAAAACC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:892:1254
+GCTCAGGAAATGCAGCAGCAAGATAATCACGAGTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1555:1005
+GCATTTGGCGCATAATCTCGGAAACCTGCTGTTGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1637:1413
+GATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1102:1567
+GGCCAGTTTTCTGGTCGTGTTCAACAGACCTATAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:799:1337
+GTATATGCACAAAATGAGATGCTTGCTTATCAACAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1353:1843
+GCAGACCCATAATGTCAATAGATGTGGTAGAAGTCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1196:789
+GCGGCATACGCTCGGCGCCAGTTTGAATATTAGACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1056:1676
+GTAAAATACTGACCAGCCGTTTGAGCTTGAGTAAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1349:1836
+GGAAAACACCAATCTTTCCAAGCAACAGCAGGTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1027:788
+GGTGTTAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:990:1283
+GCTTAGGGATTTTATTGGTATCAGGGTTAATCGTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:904:939
+GAGAAGTTAATGGATGAATTGGCACAATGCTACAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1732:793
+GTCAACATACATATCACCATTATCGAACTCAACGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1355:2003
+GTTAGACCAAACCATGAAACCAACATAAACATTATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1337:977
+GCACCAGAAACAAAACTAGGGGCGGCCTCATCAGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1605:1175
+GGAGGTAAAACCTCTTATGACGCTGACAACCGTCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1763:1192
+GACAGGCCGTTTGAATGTTGACGGGATGAACATAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:722:483
+GTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1760:1136
+GCAAAGCATTGGGATTATCATAAAACGCCTCTAATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1088:798
+GGAAACCTGCTGTTGCTTGGAAAGATTGGTGTTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:633:1076
+GCTACTTCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAGAATGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:673:754
+GTCATGGAAGCGATAAAACTCTGCAGGTTGGATATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1759:2019
+GTAAAGGACGGTTGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1064:1797
+GCGGTTATCCATCTGCTTATGGAAGCCAAGCATTGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1112:1669
+GCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:510:1447
+GCATTAAGCTCAGGAAATGCAGCAGCAAGATAATCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:877:1573
+GTGCTATTGCTGGCGGTATTTCTTCTTCTTTTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:870:542
+GAATGTCACGCTGATTATTTTGACTTTGAGCGTATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:966:384
+GCACCTGTTTTACAGACACCTAAAGCTACATCGTCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1186:1903
+GCCAGCGATAACCGGAGTAGTTGAAATGGTAATAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1632:1742
+GCATCACCCATGCCTACAGTATTGTTATCGGTAGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1521:559
+GAGAGCGCCAACGGCGTCCATCTCGAAGGAGTCGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:683:454
+GCTTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACGTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:112:1280
+GTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTTCGTCGTGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:891:381
+GACCAGGGCGAGCGCCAGAACGTTTTTTACCTTTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1348:958
+GATTGAGGCTGGGAAAAGTTACTGTAGCCGACGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1785:1915
+GCCCCGAAGGGGACNANAAATGGTTTTTAGAGAACG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1418:42
+GTATGCCCATCGCAGTTCGCTACACGCAGGACGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1421:743
+GGTCAACGCTACCTGTAGGAAGTGTCCGCATAAAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1079:790
+GCCAAATGCTTACTCAAGCTCAAACGGCTGGTCAGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:663:740
+GGTATTAAGGATGAGTGTTCAAGATTGCTGGATGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1245:413
+GTTTGAATGTTGACGGGATGAACATAATAAGCAATG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1378:1035
+GCTCTTGCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTGTTTGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:903:1746
+GTACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCCTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1713:1134
+GGCGTACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1246:1887
+GCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTTGATG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:872:1731
+GGGCGGCCTCATCAGGGTTAGGAACATTAGAGCCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1714:1582
+GCTTTCCTGCTCCTGTTGAGTTTATTGCTTCCGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1785:763
+GNCGAGAAATAAAANNNTGAAACATGATTAAANTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1684:542
+GAAAAGACAGAATCTCTTCCAAGAGCTTGATGCGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1581:1665
+GACTTTGAGCGTATCGAGGCTCTTAAACCTGCTATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:901:1581
+GTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1128:239
+GGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:969:441
+GGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:630:1087
+GCCACCATGATTATGACCAGTGTTTCCAGTCCGTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:606:1852
+GGAGACAAATAATCTCTTTAATAACCTGATTCAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:489:1315
+GAAAGCTCAGTCTCAGGAGGAAGCGGAGCAGTCCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:465:1983
+GAGCCAATACCATCAGCTTTACCGTCTTTCCAGAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:559:1028
+GAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1655:1413
+GTATGTTGACGGCCATAAGGCTGCTTCTGACGTTCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:980:605
+GCCGTTTGAATGTTGACGGGATGAACATAATAAGCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1629:1865
+GAAAAGCGGCATGGTCAATATAACCAGTAGTGTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1180:1920
+GCACTCCGTGGACAGATTTGTCATTGTGAGCATTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1116:383
+GCGCAGGAAACACTGACGTTCTTACTGACGCAGAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:906:2041
+GTCACGTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCATGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1514:157
+GTCAATAGATGTGGTAGAAGTCGTCATTTGGCGTGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1032:1857
+GCAATCGCCGCCAGTTAAATAGCTTGCAAAATACGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:638:609
+GATTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:74:750
+GATAATCACGAGTATCCTTTCCTTTATCATCTTCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:486:822
+GTTGACGATGTAGCTTTAGGTGTCTTTAAAACAGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:899:473
+GAACAGCATCGGACTCAGATAGTAATCCACGCTCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1613:197
+GTGACATTCAGAAGGGTAATAAGAACGAACCATAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:326:1747
+GTTGAGGCTTTCGTTTATTGTACGCTTTGCTTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1487:526
+GCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:629:665
+GAAATGCAGCAGCAAGATAATCACGAGTATCCTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:766:744
+GGCCGTCAACATACATATCACCATTATCGAACTCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:391:1771
+GTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAATCTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:591:1102
+GCTTTGCGTGACTATTTTCGTGATATTGTTCGTTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:917:664
+GCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:217:737
+GTTCAGTTGTTGCATTGGAATATTCAGTTTAAATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1047:839
+GACCATTCAAAGGATAAACATCATAGGCAGTCGGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:558:1040
+GCCACCAGCAAGAGCAGAAGCAATACCGCCAGCAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1207:524
+GCCAATACCATCAGCTTTACCGTCTTTCCAGAAATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:708:1634
+GCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACCCTGATGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:576:1851
+GTGCTATGGCTAAAGCTGGTAAAGGACTTCTTGAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:906:460
+GTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:693:1260
+GCGAAAGGTCGCAAAGTAAGAGCTTCTCGAGCTGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1373:286
+GGACACTTCCTACAGGTAGCGTTGACCCTAATTTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:762:41
+GATACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:475:1091
+GTCACACAGTCCTTGACGGTATAATAACCACCATCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:791:627
+GCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:336:1791
+GAAGGAGTCGCCAGCGATAACCGGAGTAGTTGAAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1483:943
+GCACGTAATTTTTGACGCACGTTTTCTTCTGCGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:641:1071
+GATGGGCATACTGTAACCATAAGGCCACGTATTTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:196:755
+GAACGCCCTCTTAAGGATATTCGCGATGAGTATAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:463:1398
+GTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAGAAATAAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1559:460
+GCTCACAATGACAAATCTGTCCACGGAGTGCTTAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1625:1561
+GAGGAGTGGCATTAACACCATCCTTCATGAACTTAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1729:1588
+GCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTGATTATCTTGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:945:393
+GGCCTCATCAGGGTTAGGAACATTAGAGCCTTGAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:298:1391
+GTAAAGTTAGACCAAACCATGAAACCAACATAAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1270:1500
+GAATTACTACTGCTTGTTTACGAATTAAATATATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:481:1546
+GCTGGCATTCAGTCGGCGACTTCACGCCAGAATACG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:473:1729
+GTTCTTACTGACGCAGAAGAAAACGTGCGTCAAAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:801:1831
+GCTGAGGTTGACTTAGTTCATCAGCAAACGCAGAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:536:639
+GCCGACCCTAAATTTTTTGCCTGTTTGGTTCTCTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:259:938
+GTAGAGATTCTCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:907:1513
+GGCATGGGTGATGCTGGTATTAAATCTGCCATTCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:372:1409
+GATGAGTATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:485:1626
+GATGGCAGCAACGGAAACCATAACGAGCATCATCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:583:1679
+GCTCAAAGTCAAAATAATCAGCGTGACATTCAGAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:690:1610
+GACGCGTTGGATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:257:918
+GCAGGCTGGCACTTCTGCCGTTTCTGATAAGTTTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:818:33
+GTGTTAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACTCTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:541:1242
+GGGATTATCATAAAACGCCTCTAATCGGTCGTCAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1014:279
+GTAAAAATGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:672:1790
+GGCCGTTTGAATGTTGACGGGATGAACATAATAAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:708:464
+GGAGACAAATAATCTCTTTAATAACCTGATTCAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:633:1486
+GGGAAAGGTCATGCGGCATACGCTCGGCGCCAGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:328:696
+GTTCCGACTACCCTCCCGACTGCCTATGATGTTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:259:1389
+GCGTACTTATTCGCCACCATGATTATTACCAGTGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1315:41
+GCTTTCCGTGATGTCACAGCCTGCTTTGATGTGTCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1647:549
+GCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:300:886
+GTTCTTGGTCAGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:317:1411
+GTACGCTGTACTTTGTGGGATACCCTCGCTTTCCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:321:1819
+GGCTTAATATGCTTGGCACGTTCGTCAAGGACTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:631:70
+GTGGATTACTATCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:624:1040
+GCTGGCGACTCCTTCGAGATGGACGCCGTTTGCGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:662:1187
+GGGAGAGGAGTGGCATTAACACCATCCTTCATGACC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1440:1959
+GAATCAGCGGTATGGCTCCTCTCCTATTTTTGCTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:458:1629
+GCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTTTTTGGAGGCGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:216:790
+GGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTGTCCACG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1407:1174
+TTACCTATTAGTGGTTGAACAGCATCGGACTCAGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:999:1790
+GTCCTGCGTGTAGCGAACTGCGATGGGCATACTGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:141:1994
+GGCTTTTTTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:225:465
+GTCAGATATGGACCTTGCTGCTAAAGGTCTAGGAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:649:1760
+GACCCATAATGTCAATAGATGTGGTAGAAGTCGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:300:986
+GTTGAACACGACCAGAAAACTGGCCTAACGACGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:478:605
+GAGACTGAGCTTTCTCGCCAAATGACGACTTCTACC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:622:395
+GGTAGCTTTAAGCGGCTCACCTTTAGCATCAACAGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1701:574
+GTAAAGCCTCTACGCGATTTCATAGTGGAGGCCTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:646:59
+GGAAGTGTCCGCATAAAATGCACCGCATGGAAATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:284:2031
+GACAGAATCGTTAGTTGATGGCGAAAGGTCGCAAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:22:1009
+GATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGTTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:47:1826
+GCGCAGCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTTCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1025:1236
+TGGATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGCACGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:773:591
+GAGCAGGAAAGCGAGGGTATCCCACAAAGTCCAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1753:527
+GGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:426:1717
+GTAGCGCCAATATGAGAAGAGCCATACCGCTGATTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:959:818
+TTCTGATAAGCTGGTTCTCACTTCTGTTACTCCAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:459:1344
+GCCTATGATGTTTATCCTTTGAATGGTCGCCATGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:973:1367
+TTCGTGATGAGTTTGTATCTGTTACTGATAAGTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:201:871
+GATTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:713:1672
+GGCGTACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:444:1435
+TTTGTGGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:288:1136
+GCCTTCCATGATGAGACAGGCCGTTTTAATTTTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1653:225
+GCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAAGACGGAGAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:537:1764
+GCTCCGCTTCCTCCTGAGACTGAGCTTTCTCGCCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:196:1854
+GTATCGAGGCTCTTAAACCTGCTATTTAGGCTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:312:1707
+GCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAGAAATA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:651:183
+GTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGAAGGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:295:694
+GTGATTACTTCATGCAGCGTTACCGTGATGTTATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:330:1895
+GCAAGTCTGCCGCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:590:331
+GAAATTTCTATGAATGATGTTTTCCGTTCTGGTGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:481:1687
+GCAGATTGCGATAAACGGTCACATTAAATTTAACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1112:1279
+TGTGCATATACCTGGTCTTTCGTATTCTGTCGTGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1099:1216
+TTAGAGCGCATGACAAGTAAAGGACGGTTGTCAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:221:1238
+GTATCCTTTCCTTTATCATCGGCAGACTTTTCACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1015:364
+GCCAGCGATAACCGGAGTAGTTGAAATGGTAATAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:735:1806
+TGTTATTAATATCAAGTTGGGGGAGCACATTGTAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:320:411
+GCTCTTGGAAGAGATTCTGTCTTTTCGTATGCAGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1273:1031
+TTAAGGATATTCGCGATGAGTATAATTACCCCAAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1456:1088
+AATAATCAGCGTGACATTCAGAAGGGTAATAAGAAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1365:307
+GACGGCCATAAGGCTGCTTCTGACGTTCGTGATGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:478:252
+GATGCGGTTATCCATCTGCTTATTGAAGCCAAGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:915:1232
+TATTAATAACACTATAGACCACCGCCCCGAAGGGGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:680:1357
+TTCCTCCTGAGACTGAGCTTTCTCGCCAAATGACGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:238:1279
+GCCGAAGCCCCTGCAATTAAAATTGTTGACCACCTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1583:35
+GCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCCATAATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:502:283
+GTTCCGACTACCCTCCCGACTGCCTATGATGTTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:418:1730
+GAAGGCTTCCCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:596:647
+GCCTCAACGCAGCGACGAGCACGAGAGCGGTCAGTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:92:1591
+GTTCATGAAGGATGGTGTTAATGCCACTCCTCTCCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:430:1938
+GCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTGTGTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:212:527
+GGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATACTTGTAACAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:594:942
+GACGACATTAGAAATATCCTTTGCAGTAGCGCCAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:169:1774
+GCCTTCCATGATGAGACAGGCCGTTTTAATTTTTAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1090:210
+GGAGAGCGCCAACGGCGTCCATCTCGAAGGAGTCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:589:96
+GGCGGCCCCATCAGGGTTAGGAACATTAGAGCCTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1477:1231
+TAGGAACATTAGAGCCTTGAATGGCAGATTTAATAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:707:1076
+TCTGACGTTCGTGATGAGTTTGTATCTTTTTCTTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:749:1715
+GAACATAATAAGCAATGACGGCAGCAATAAACTCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1738:1884
+GCTCACCTTTAGCATCAACAGGCCACAACCAACCAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1160:1088
+TCACATTTTGTTCATGGTAGAGATTCTCTTGTTGAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:517:119
+GCAAGGCTAATGATTCACACGCCGACTGCTATCAGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1472:716
+TGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTTCATTCAGTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:281:441
+GAGCAGTAGACTCCTTCTGTTGATAAGCAAGCATCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1101:324
+AATACCATCAGCTTTACCGTCTTTCCAGAAATTGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1225:1494
+TTCTCAAATCCGGCGTCAACCATACCAGCAGAGGAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1509:1025
+TTCTTGCTGCCGAGGGTCGCAAGGCTATTGTTTCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:592:510
+GATACCAATAAAATCCCTAAGCATTTGTTTCTGGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:324:1729
+GAACAAAGAAACGCGGCACAGAATGTTTATAGGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:128:1925
+GGAACAACTCACTAAAAACCAAGCTGTCGCTACTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:786:893
+TACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCCTTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:248:955
+GCTACAATGTGCTCCCCCAACTTGATATTAATAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:388:1127
+GATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCTAGTGTCTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:721:1156
+TCTGGTTGGTTGTGGCCTTTTTATGCTAAATGTTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1564:1468
+TTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCACGTTTATGTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:750:77
+GGCTCATTCTGATTCTGAACAGCTTCTTGGGAAGTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:405:487
+GTTGGATTAAGCACTCCGTGGACAGATTTGTCATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:836:1204
+TTGCTTCTGCTCTTGCTTGTGGCGCCATGTCTAAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:224:1548
+GCTGCCGTCATTGCTTATTATGTTCATCCCTTCAAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:931:1015
+TTAAGGTACTGAATCTCTTTAGTCGCAGTAGGCGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:329:579
+GTCCCTCATCGTCACGTTTATGGTGAACAGTGGATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:260:1145
+GCTTGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTTTGTGATAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1523:1253
+TTGGTAAAATACTGACCAGCCGTTTGAGCTTGAGTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:326:1271
+GACCACTCGCGATTCAATCATGACTTCGTGATAAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:213:622
+GCACCTGTTTTACAGACACCTAAAGCTACATCGTCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:274:712
+GCGGTCAAAAAGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1549:627
+TATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCGCAAGGCTAATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1714:737
+TCTTTCGTATTCTGGCGTGAAGTCGCCGACTGAATG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:760:1217
+TACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:174:768
+GTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTTTTTATAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:172:1412
+GGTCGGCAGATTGCGATAAACGTTCACATTAAATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1393:869
+TTCATCCCGTCAACATTCAAACGGCCTGTCTCATCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:301:481
+GTTATAGATATTCAAATAACCCTGAAACAAATGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:648:1093
+TAACGCTGCATGAAGTAATCACGTTCTTGGTCAGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1233:591
+TTCCCATCTTGGCTTCCTTGCTGGTCAGATTGGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:540:1415
+TTATTAAAGAGATTATTTTTCTCCAGCCACTTATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:151:1792
+GCAAGCTGCTTATGCTAATTTGCATACTGACCAAGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:748:1378
+TGGATTACTATCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1526:1479
+TGGTTGGTTGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:985:1093
+TAACCGTCTTCTCGTTCTCTAAAAACCATTTTTCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:480:1378
+TCAACCTCAGCACTAACCTTGCGAGTCATTTCTTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:903:753
+TGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAGCCGCTTAAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1697:1737
+GGCGACCCTGTTTTGTATGGCAACTTGCCGCCGCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:803:1037
+TGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCTTCGGTTCCTACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1727:1244
+TTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:253:1162
+GCATTTAGTAGCGGTAAAGTTTGACCAAACCATTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:216:856
+GTCCGGTTAAAGCCGCTGAATTGTTCGCGTTTACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:825:886
+TCCCACAAAGTCCAGCGTACCATAAACGCAAGCCTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1699:962
+TGATTTCGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1210:625
+TCAGATAGTAATCCACGCTCTTTTAAAATGTCAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:538:616
+TAAAGGCAAGCGTAAAGGCGCTCGTCTTTGGTATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:184:1849
+GCTCACCTTTAGCATCAACAGGCCACAACCAACCAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1636:1103
+TATCTGACTTTTTGTTAACGTATTTAGCCACATAGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:605:223
+GGTTATTTGAATATCTATAACAACTATTTTAAATCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:256:1052
+GGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGTCTGGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:300:1515
+GCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1684:1320
+TGCTTGGCTTCCATAAGCAGATGGATAACCGCATCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1186:895
+TCAGATGGATACATCTGTCAACGCCGCTAATCAGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1463:754
+TCACTTCTGTTACTCCAGCTTCTTCGGCACCTGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:808:1053
+TGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:960:1218
+TTTCTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGTTGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:521:1646
+GGAAAACGAACAAGCGCAAGAGTAAACATAGTGCCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:289:1885
+GCCAGCGATAACCGGAGTAGTTGAAATGGTAATAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:471:170
+GGTCAGTTCCATCAACATCATAGCCAGATGCCCAGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:828:754
+TTTGCGTGACTATTTTCGTGATATTGTTCGTATGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:924:1679
+TTTAATGTGACCGTTTATCGCAATCTGCCGACCACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:837:901
+TGCATTTTAGTAAGCTCTTTTTGATTCTCAAATCCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:543:16
+GCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1482:578
+TCTTTAGCTCCTAGACCTTTAGCAGCAAGGTCCATA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1254:1668
+TTATGCGCCTTCGTATGTTTCTCCTGCTTATCACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1402:898
+TCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTTTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:764:1534
+TTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:681:1079
+TGGCGAATAAGTACGCGTTCTTGCAAATCACCAGAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:672:1350
+TTGCGCAGCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1266:493
+TGACCAGCCGTTTGAGCTTGAGTAAGCATTTGGCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:118:238
+GACGGTATAATAACCACCATCATGGCGACCATTCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:699:433
+TTATTGCCCGGCGTACGGGGAAGGACGTCAATAGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:708:1387
+TGCTTCTGACGTTCGTGATGAGTTTGTATCTGTTAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:498:1085
+TTATGATAATCCCAATGCTTTGCGTGACTATTTTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1101:1301
+TCCGTACGTTTCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:261:213
+GAATGGTCGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1287:1267
+TGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:744:331
+TTAATGGATGAATTGGCACAATGCTACAATGTGCTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:614:814
+TGTCAGCGTCATAAGAGGTTTTACCTCCAAATGAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1362:1063
+TAAACGCAAGCCTCAACGCAGCGACGAGCACGAGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1238:1508
+TCAACTAACGATTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:904:1130
+TTATCGCAATCTGCCGACCACTCGCGATTCAATCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:465:216
+GACCATGCCGCTTTTCTTGGCACGATTAACCCTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:844:628
+TAATGTCAATAGATGTGGTAGAAGTCGTCATTTGGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:684:1444
+TATCCCACAAAGTCCAGCGTACCATAAACGCAAGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:515:1373
+TAAGTTCATGAAGGATGGTGTTAATGCCACTCCTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:764:1667
+TTGAGTTCGATAATGGTGATATGTATGTTGACGTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1722:598
+TGAGTTTATTGCTGCCGTCATTGCTTATTATGTTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:670:1188
+TTCTGTCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAAGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1682:1705
+TAGCCACATAGAAACCAACAGCCATATAACTGGTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1008:1616
+TCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGTGCATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:490:1220
+TAAAAATTTTAATTTTTGCCGCTGAGGGGTTGACCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:891:1437
+TAATGGTGATATGTATGTTTACGTCCATAAGGCTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1310:321
+TCAATCCCCAATGCTTGGCTTCCATAAGCAGATGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:827:1597
+TGCGAGGTACTAAAGGCAAGCGTAAAGGCGCTCGTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1062:1158
+TAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCAATGGAGAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1419:208
+TGGCGCATAATCTCGGAAACCTGCTGTTGCTTGGAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:691:1018
+AAATATCAACCACACCAGAAGCAGCATCAGTGACGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:374:113
+GATAAAGCTGTTGCCGATACTTGGAACAATTTCTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1720:784
+TGAGGATAAATTATGTCTAATATTCAAACTGGCGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1424:1394
+ATAAAAATGATTGGCGTATCCAACCTGCAGAGTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1063:1760
+TAGTTCATCAGCAAACGCAGAATCAGCGGTATGGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1235:729
+TTTTTATGTCCCTCATCGTCACGTTTATGGTGAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:167:1507
+TAGTGTTATTAATATCAAGTTTTTGGAGCACATTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:717:1569
+TCAGGAACCGCCTTCTGGTGATTTGCAAGAACGCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:610:765
+TTCAGCGCCTTCCATGATGAGACAGGCCGTTTGAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:663:380
+TAAACATTCTGTGCCGCGTTTCTTTGTTCCTTATCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:790:1358
+TTATCACCTTATTGAAGGCTTATCATTCATTTAGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:965:1633
+TAGATGTGGTAGAAGTCGTCATTTGGCGAGAAAGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:673:319
+TTCTTGCAAATCACCAGAAGGCGGTTCCTGAATGAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:684:371
+TAGCGGTAAAGTTAGACCAAACCATGAAACCAACAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1147:1444
+ATCTGTCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:983:678
+ATACCTGGTCTTTCGTATTCTGGCGTGAAGTCGCCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1608:1119
+TCACGCGGCGGCAAGTTGCCATACAAAACAGGGTCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1048:1193
+TAGTCAGGTTAAATTTAATGTGACCGTTTATCGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1265:1429
+ATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1607:1677
+TGTTGCTTGGAAAGATTGGTGTTTTCCATAATAGAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1087:1421
+ACGAACGTCAGAAGCAGCCTTATGGCCGTCAACATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:324:490
+GCACCAAACATAAATCACCTCACTTAAGTGGCTGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1596:614
+TTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:343:83
+GTTACGCAGTTTTGCCGCAAGCTGGCTGCTGTACGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:203:667
+GCATGAATGTGCTTAATAGAGGCCAAGGCGGTCTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:34:480
+GGCAAGTTGCCATACAAAACAGGGTCGCCAGCAATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:606:1743
+TAGCGACAGCTTGGTTTTTAGTGAGTTGTTCCATTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:254:1391
+TATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1568:1750
+TAACCAGTAGTGTTAACAGTCGGGAGAGGAGTGGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1538:869
+TACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAGTGTTCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:255:38
+GTCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1543:1555
+TAAAACGCCTCTAATCGGTCGTCAGCCAACGTGAGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1365:733
+AGAATCAGCGGTATGGCTCTTCTCCTTTTTTCGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1604:943
+TACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1574:1632
+TCAGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:565:1799
+TCTTGGTCAGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1004:380
+TATTGACTCTACTGTAGACATTTTTACTTTTTATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1345:965
+ATTCAAAGGATAAACATCATAGGCAGTCGGGAGGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1704:756
+TGGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGGCTGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:310:1346
+TATAACGTTGACGATGTAGCTTTAGTTTTCTTTAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:900:1858
+TTTACCGCTTCGGCGTTATAACCTCACACTCAATCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1250:1741
+TAAATCCAAAACGGCAGAAGCCTGAATGAGCTTAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1170:1317
+TCAAACTGGCGCCGAGCGTATGCCGCATGACCTTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:149:1896
+GCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1504:494
+TGTCTACAGTAGAGTCAATAGCAAGGCCACGACGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:395:256
+GTCCATATCTGACTTTTTGTTAACGTATTTATCCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1110:1109
+ACCGCTTCGGCGTTATAACCTCACACTCAATCTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:895:649
+TTCTGCACGTAATTTTTGACGCACGTTTTCTTCTGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:827:1378
+TGCAAGCTGCTTATGCTAATTTGCATACTGACCAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1051:1587
+TTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1656:1549
+AACCTGCTGTTGCTTGGAAAGATTGGTGTTTTCCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:366:150
+GGTCAGTAGCAATCCAAACTTTGTTACTCGTCAGAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:955:1792
+ATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1340:1403
+ATAAAATGCACCGCATGGAAATGAAGACGGCCATTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1693:1017
+TGAGTTTGTATCTGTTACTGAGAAGTTAATGGATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1099:1572
+AATTTTTACCGCTTCGGCGTTATAACCTCACACTCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:218:1148
+TATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCCATAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:403:614
+TGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGGTTTACGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1651:646
+TCAAGCTCTTGGAAGAGATTCTGTCTTTTCGTATGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1566:499
+TGCGGTGCATTTTATGCGGACACTTCCTACAGGTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:825:951
+ACAGGCCGTTTGAATGTTTACGGGGTGTACATAATA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1745:1865
+TTAACTTCTGCGTCATGGAAGCGATAAAACTCTGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:973:1992
+TAGTAATTCCTGCTTTATCAAGATAATTTTTCGACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:171:1653
+TAATAATGTTTTCCGTAAATTCAGCGCCTTCCATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:397:363
+TGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGCACGTTCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1336:1155
+ATATGTATGTTGACGGCCATAAGGCTGCTTCTGACG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:685:629
+AGTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1409:510
+ACATAATAAGCAATGACGGCAGCAATAAACTCAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1631:998
+AACCATCAGCATGAGCCTGTCGCATTGCATTCATCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:260:1698
+TTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACTGCCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:578:971
+TTAACGCTACTAAATTCCGCGGATTGGTTTCGTTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1613:642
+ATAGAAATTTCACGCGGCGGCAAGTTGCCATACAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:237:650
+GACGGTATAATAACCACCATCATGGCGACCATTCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1100:1875
+TTATGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:352:32
+GTACCATAAACGCAAGCCTCAACGCAGCGACGAGCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:443:229
+GCAGTAGGCGGAAAACGAACAAGCGCAAGAGTAAAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1131:731
+AGCAGTCGGCGTGTGAATCATTAGCCTTGCGACCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:133:1089
+AAGGTTAGTGCTGAGGTTGACTTAGTTCATCATCAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:65:1307
+TGTGGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGAGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:905:1493
+TCAGCTTTACCGTCTTTCCAGAAATTGTTCCAAGTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:733:540
+TGCCGCGGATTGGTTTCGCTGAATCAGGTTATTAAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:161:1707
+TAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGTTGTTGTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:380:1861
+TCTGGGCATCTGGCTATGATGTTGATGGAACTGACC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1761:566
+TATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1486:651
+TGGCGGTATTTCTTCTTCTCTTTCTTGTTGCGCCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:508:1380
+TCCATCAACATCATAGCCAGATGCCCAGAGATTAGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1763:855
+TGTTTTGTATGGCAACTTGCCGCCGCGTGAAATTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1553:553
+TAATTGCAGGGGCTTCGGCCCCTTACTTGAGGATAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1424:507
+TCCACTGCAACAACTGAACGGACTGGAAACACTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:988:135
+TAAGCTGGTTCTCACTTCTGTTACTCCAGCTTCTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:810:1918
+TTTTCATCCCGAAGTTGCGGCTCATTCTGATTCTGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:588:559
+TCTGGTTGAACGGCGTCGCGTCGTAACCCAGCTTGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1264:1214
+ATCAGGTTATTAAAGAGATTATTTGTCTCCAGCCAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1000:1475
+TCCGTTCTGGTGATTCGTCTAAGAAGTTTAAGATTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1389:160
+TTATTCGCCACCATGATTATGACCAGTGTTTCCAGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:422:1296
+TTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGACTCCTTCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1273:856
+TAGCCATAGCACCAGAAACAAAACTAGGGGCGGCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:450:969
+TGTTTTCCATAATAGACGCAACGCGAGCAGTAGACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1202:828
+ATCGTCAACGTTATATTTTGATAGTTTGACGTTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1721:1800
+GGGTTAGGGACATTAGAGCCTTGACTGACTGAGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:228:2019
+TTGAGTAAGCATTTGGCGCATAATCTCGGAAACCTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1579:1214
+ACGTTTGGTCAGTTCCATCAACATCATAGCCAGATG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:429:1055
+TTTTGCCTGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCTTCTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1359:1689
+AAGAGCAGAAGCAATACCGCCAGCAATAGCACCAAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1474:1056
+TCCTCCTGAGACTGAGCTTTCTCGCCAAATGACGAC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:105:1818
+TTGGGGATTGAGAAAGAGTAGAAATGCCACAAGCCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:208:1538
+TAAAATGCAACTGGACAATCAGAAAGAGATTGCCGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1361:1623
+AATCCGTACGTTTCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:595:1670
+TGAATCTCTTTAGTCGCAGTAGGCGGAAAACGAACA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:6:1885
+TCTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGGTGTGTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:706:1085
+TGGTTCGTTCTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1307:825
+AGCGGTAAAGTTAGACCAAACCATGAAACCAACATA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:762:802
+TGGCATTAACACCATCCTTCATGAACTTAATCCACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1657:506
+TTGCGACCCTCGGCAGCAAGAACCATACGACCAATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:184:811
+TTCTGATAAGCTGGTTCTCACTTCTGTTACTCCAGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1469:1718
+TGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:815:1640
+TGGCGGCGATTGCGTACCCGACGACCCAAATTAGGG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1580:1388
+AAGGCTTCCCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1617:1554
+TACGGGGAAGGACGTCAATAGTCACACAGTCCTTGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1544:431
+TGATGCTAAAGGTGAGCCGCTTAAAGCTACCAGTTA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1604:1541
+TCAGTGACGACATTAGAAATATCCTTTGCAGTAGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1485:741
+ATCAAACGCTGAATAGTAAAGCCTCTACGCGATTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1226:393
+TGCCACAAGCCTCAATAGCAGGTTTAAGAGCCTCGA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1506:973
+ATTAGGGTCAACGCTACCTGTAGGAAGTGTCCGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:890:1838
+TGTCTAATATTCAAACTGGCGCCGAGCGTATGCCGC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:453:1527
+TAAGAGGGCGTTCAGCAGCCAGCTTGCGGCAAAACT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1056:570
+ACATTGTAGCATTGTGCCAATTCATCCATTAACTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1736:74
+TATCCGAAAGTGTTAACTTCTGCGTCATGGAAGCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:169:1896
+GTATGCAAATTAGCATAAGCAGCTTGCAGACCCATA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:259:949
+TGAGGATAAATTATGTCTAATATTCAAACTTGCTCC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1205:893
+ATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:732:1335
+TACTCGTGATTATCTTGCTGCTGCATTTCCTGAGCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:667:664
+TCTGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:535:587
+TTAGAGGCGTTTTATGATAATCCCAATGCTTTGCGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:412:446
+GTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:507:1599
+TTGCTGGCGGTTTTTCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:575:1818
+TAAAATGCACCGCATGGAAATGAAGACGGCCATTAG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1568:1428
+ACCAGTTATATGGCTGGTTGTTTTTTTTTTTTTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1417:982
+AACAAGAGAATCTCTACCATGAACAAAATGTGACTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:280:1340
+GGCCAAACCAGTGGCGATGGCCGCGCTGGAGGTTTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:966:144
+TACTAAATGCCGCGGATTGGTTTCGCTGAATCAGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1391:1987
+TAATAATGTTTTCCGTAAATTCAGCGCCTTCCATGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1280:278
+ATGGAAATGAAGACGGCCATTAGCTGTACCATACTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:631:858
+TGATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTTCCGTGGGTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:518:573
+TTAGGTGTCTGTAAAACAGGTGCCGAAGAAGCTGGT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:54:981
+TTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTACTATCTGATT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:218:1165
+TATTGACTCTACTGTAGACATTTTTACTTTTTATTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1727:1530
+TCAACGCAGCGACGAGCACGAGAGCGGTCAGTAGCA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:519:657
+TGAACAGCATCGGACTCAGATAGTAATCCACGCTCT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:939:967
+ATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTC
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:299:1060
+TATAACTGGTAGCTTTAAGCGGCTCACCTTTAGCAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:438:665
+TAATTCGTAAACAAGCAGTAGTAATTCCTGCTTTAT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1303:1971
+AGCATTGTGCCAATTCATCCATTAACTTCTCAGTAA
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:214:1264
+TCAGCACCAACAGAAACAACCTGATTAGCGGCGTTG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1454:1423
+AACGGAAAACATCCTTCATAGAAATTTCACGCGGCG
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:1633:340
+TTCCATAATAGACGCAACGCGAGCAGTAGACTCCTT
+>HWI-EAS91_1_306UPAAXX:6:1:671:1196
+ATACGAAAAGACAGAATCTCTTCCAAGAGCTTGATG
diff -r b6ff467f4522 -r 26825f08d362 test-data/phiX.fa
--- /dev/null Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/test-data/phiX.fa Sun Sep 14 14:58:50 2008 -0400
@@ -0,0 +1,79 @@
+>phiX
+GAGTTTTATCGCTTCCATGACGCAGAAGTTAACACTTTCGGATATTTCTGATGAGTCGAAAAATTATCTT
+GATAAAGCAGGAATTACTACTGCTTGTTTACGAATTAAATCGAAGTGGACTGCTGGCGGAAAATGAGAAA
+ATTCGACCTATCCTTGCGCAGCTCGAGAAGCTCTTACTTTGCGACCTTTCGCCATCAACTAACGATTCTG
+TCAAAAACTGACGCGTTGGATGAGGAGAAGTGGCTTAATATGCTTGGCACGTTCGTCAAGGACTGGTTTA
+GATATGAGTCACATTTTGTTCATGGTAGAGATTCTCTTGTTGACATTTTAAAAGAGCGTGGATTACTATC
+TGAGTCCGATGCTGTTCAACCACTAATAGGTAAGAAATCATGAGTCAAGTTACTGAACAATCCGTACGTT
+TCCAGACCGCTTTGGCCTCTATTAAGCTCATTCAGGCTTCTGCCGTTTTGGATTTAACCGAAGATGATTT
+CGATTTTCTGACGAGTAACAAAGTTTGGATTGCTACTGACCGCTCTCGTGCTCGTCGCTGCGTTGAGGCT
+TGCGTTTATGGTACGCTGGACTTTGTGGGATACCCTCGCTTTCCTGCTCCTGTTGAGTTTATTGCTGCCG
+TCATTGCTTATTATGTTCATCCCGTCAACATTCAAACGGCCTGTCTCATCATGGAAGGCGCTGAATTTAC
+GGAAAACATTATTAATGGCGTCGAGCGTCCGGTTAAAGCCGCTGAATTGTTCGCGTTTACCTTGCGTGTA
+CGCGCAGGAAACACTGACGTTCTTACTGACGCAGAAGAAAACGTGCGTCAAAAATTACGTGCGGAAGGAG
+TGATGTAATGTCTAAAGGTAAAAAACGTTCTGGCGCTCGCCCTGGTCGTCCGCAGCCGTTGCGAGGTACT
+AAAGGCAAGCGTAAAGGCGCTCGTCTTTGGTATGTAGGTGGTCAACAATTTTAATTGCAGGGGCTTCGGC
+CCCTTACTTGAGGATAAATTATGTCTAATATTCAAACTGGCGCCGAGCGTATGCCGCATGACCTTTCCCA
+TCTTGGCTTCCTTGCTGGTCAGATTGGTCGTCTTATTACCATTTCAACTACTCCGGTTATCGCTGGCGAC
+TCCTTCGAGATGGACGCCGTTGGCGCTCTCCGTCTTTCTCCATTGCGTCGTGGCCTTGCTATTGACTCTA
+CTGTAGACATTTTTACTTTTTATGTCCCTCATCGTCACGTTTATGGTGAACAGTGGATTAAGTTCATGAA
+GGATGGTGTTAATGCCACTCCTCTCCCGACTGTTAACACTACTGGTTATATTGACCATGCCGCTTTTCTT
+GGCACGATTAACCCTGATACCAATAAAATCCCTAAGCATTTGTTTCAGGGTTATTTGAATATCTATAACA
+ACTATTTTAAAGCGCCGTGGATGCCTGACCGTACCGAGGCTAACCCTAATGAGCTTAATCAAGATGATGC
+TCGTTATGGTTTCCGTTGCTGCCATCTCAAAAACATTTGGACTGCTCCGCTTCCTCCTGAGACTGAGCTT
+TCTCGCCAAATGACGACTTCTACCACATCTATTGACATTATGGGTCTGCAAGCTGCTTATGCTAATTTGC
+ATACTGACCAAGAACGTGATTACTTCATGCAGCGTTACCATGATGTTATTTCTTCATTTGGAGGTAAAAC
+CTCTTATGACGCTGACAACCGTCCTTTACTTGTCATGCGCTCTAATCTCTGGGCATCTGGCTATGATGTT
+GATGGAACTGACCAAACGTCGTTAGGCCAGTTTTCTGGTCGTGTTCAACAGACCTATAAACATTCTGTGC
+CGCGTTTCTTTGTTCCTGAGCATGGCACTATGTTTACTCTTGCGCTTGTTCGTTTTCCGCCTACTGCGAC
+TAAAGAGATTCAGTACCTTAACGCTAAAGGTGCTTTGACTTATACCGATATTGCTGGCGACCCTGTTTTG
+TATGGCAACTTGCCGCCGCGTGAAATTTCTATGAAGGATGTTTTCCGTTCTGGTGATTCGTCTAAGAAGT
+TTAAGATTGCTGAGGGTCAGTGGTATCGTTATGCGCCTTCGTATGTTTCTCCTGCTTATCACCTTCTTGA
+AGGCTTCCCATTCATTCAGGAACCGCCTTCTGGTGATTTGCAAGAACGCGTACTTATTCGCCACCATGAT
+TATGACCAGTGTTTCCAGTCCGTTCAGTTGTTGCAGTGGAATAGTCAGGTTAAATTTAATGTGACCGTTT
+ATCGCAATCTGCCGACCACTCGCGATTCAATCATGACTTCGTGATAAAAGATTGAGTGTGAGGTTATAAC
+GCCGAAGCGGTAAAAATTTTAATTTTTGCCGCTGAGGGGTTGACCAAGCGAAGCGCGGTAGGTTTTCTGC
+TTAGGAGTTTAATCATGTTTCAGACTTTTATTTCTCGCCATAATTCAAACTTTTTTTCTGATAAGCTGGT
+TCTCACTTCTGTTACTCCAGCTTCTTCGGCACCTGTTTTACAGACACCTAAAGCTACATCGTCAACGTTA
+TATTTTGATAGTTTGACGGTTAATGCTGGTAATGGTGGTTTTCTTCATTGCATTCAGATGGATACATCTG
+TCAACGCCGCTAATCAGGTTGTTTCTGTTGGTGCTGATATTGCTTTTGATGCCGACCCTAAATTTTTTGC
+CTGTTTGGTTCGCTTTGAGTCTTCTTCGGTTCCGACTACCCTCCCGACTGCCTATGATGTTTATCCTTTG
+AATGGTCGCCATGATGGTGGTTATTATACCGTCAAGGACTGTGTGACTATTGACGTCCTTCCCCGTACGC
+CGGGCAATAACGTTTATGTTGGTTTCATGGTTTGGTCTAACTTTACCGCTACTAAATGCCGCGGATTGGT
+TTCGCTGAATCAGGTTATTAAAGAGATTATTTGTCTCCAGCCACTTAAGTGAGGTGATTTATGTTTGGTG
+CTATTGCTGGCGGTATTGCTTCTGCTCTTGCTGGTGGCGCCATGTCTAAATTGTTTGGAGGCGGTCAAAA
+AGCCGCCTCCGGTGGCATTCAAGGTGATGTGCTTGCTACCGATAACAATACTGTAGGCATGGGTGATGCT
+GGTATTAAATCTGCCATTCAAGGCTCTAATGTTCCTAACCCTGATGAGGCCGCCCCTAGTTTTGTTTCTG
+GTGCTATGGCTAAAGCTGGTAAAGGACTTCTTGAAGGTACGTTGCAGGCTGGCACTTCTGCCGTTTCTGA
+TAAGTTGCTTGATTTGGTTGGACTTGGTGGCAAGTCTGCCGCTGATAAAGGAAAGGATACTCGTGATTAT
+CTTGCTGCTGCATTTCCTGAGCTTAATGCTTGGGAGCGTGCTGGTGCTGATGCTTCCTCTGCTGGTATGG
+TTGACGCCGGATTTGAGAATCAAAAAGAGCTTACTAAAATGCAACTGGACAATCAGAAAGAGATTGCCGA
+GATGCAAAATGAGACTCAAAAAGAGATTGCTGGCATTCAGTCGGCGACTTCACGCCAGAATACGAAAGAC
+CAGGTATATGCACAAAATGAGATGCTTGCTTATCAACAGAAGGAGTCTACTGCTCGCGTTGCGTCTATTA
+TGGAAAACACCAATCTTTCCAAGCAACAGCAGGTTTCCGAGATTATGCGCCAAATGCTTACTCAAGCTCA
+AACGGCTGGTCAGTATTTTACCAATGACCAAATCAAAGAAATGACTCGCAAGGTTAGTGCTGAGGTTGAC
+TTAGTTCATCAGCAAACGCAGAATCAGCGGTATGGCTCTTCTCATATTGGCGCTACTGCAAAGGATATTT
+CTAATGTCGTCACTGATGCTGCTTCTGGTGTGGTTGATATTTTTCATGGTATTGATAAAGCTGTTGCCGA
+TACTTGGAACAATTTCTGGAAAGACGGTAAAGCTGATGGTATTGGCTCTAATTTGTCTAGGAAATAACCG
+TCAGGATTGACACCCTCCCAATTGTATGTTTTCATGCCTCCAAATCTTGGAGGCTTTTTTATGGTTCGTT
+CTTATTACCCTTCTGAATGTCACGCTGATTATTTTGACTTTGAGCGTATCGAGGCTCTTAAACCTGCTAT
+TGAGGCTTGTGGCATTTCTACTCTTTCTCAATCCCCAATGCTTGGCTTCCATAAGCAGATGGATAACCGC
+ATCAAGCTCTTGGAAGAGATTCTGTCTTTTCGTATGCAGGGCGTTGAGTTCGATAATGGTGATATGTATG
+TTGACGGCCATAAGGCTGCTTCTGACGTTCGTGATGAGTTTGTATCTGTTACTGAGAAGTTAATGGATGA
+ATTGGCACAATGCTACAATGTGCTCCCCCAACTTGATATTAATAACACTATAGACCACCGCCCCGAAGGG
+GACGAAAAATGGTTTTTAGAGAACGAGAAGACGGTTACGCAGTTTTGCCGCAAGCTGGCTGCTGAACGCC
+CTCTTAAGGATATTCGCGATGAGTATAATTACCCCAAAAAGAAAGGTATTAAGGATGAGTGTTCAAGATT
+GCTGGAGGCCTCCACTATGAAATCGCGTAGAGGCTTTGCTATTCAGCGTTTGATGAATGCAATGCGACAG
+GCTCATGCTGATGGTTGGTTTATCGTTTTTGACACTCTCACGTTGGCTGACGACCGATTAGAGGCGTTTT
+ATGATAATCCCAATGCTTTGCGTGACTATTTTCGTGATATTGGTCGTATGGTTCTTGCTGCCGAGGGTCG
+CAAGGCTAATGATTCACACGCCGACTGCTATCAGTATTTTTGTGTGCCTGAGTATGGTACAGCTAATGGC
+CGTCTTCATTTCCATGCGGTGCACTTTATGCGGACACTTCCTACAGGTAGCGTTGACCCTAATTTTGGTC
+GTCGGGTACGCAATCGCCGCCAGTTAAATAGCTTGCAAAATACGTGGCCTTATGGTTACAGTATGCCCAT
+CGCAGTTCGCTACACGCAGGACGCTTTTTCACGTTCTGGTTGGTTGTGGCCTGTTGATGCTAAAGGTGAG
+CCGCTTAAAGCTACCAGTTATATGGCTGTTGGTTTCTATGTGGCTAAATACGTTAACAAAAAGTCAGATA
+TGGACCTTGCTGCTAAAGGTCTAGGAGCTAAAGAATGGAACAACTCACTAAAAACCAAGCTGTCGCTACT
+TCCCAAGAAGCTGTTCAGAATCAGAATGAGCCGCAACTTCGGGATGAAAATGCTCACAATGACAAATCTG
+TCCACGGAGTGCTTAATCCAACTTACCAAGCTGGGTTACGACGCGACGCCGTTCAACCAGATATTGAAGC
+AGAACGCAAAAAGAGAGATGAGATTGAGGCTGGGAAAAGTTACTGTAGCCGACGTTTTGGCGGCGCAACC
+TGTGACGACAAATCTGCTCAAATTTATGCGCGCTTCGATAAAAATGATTGGCGTATCCAACCTGCA
+